Warning: include(component/_header.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/prakanbi/domains/jobdynamo.com/public_html/article.php on line 23 Warning: include(component/_header.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/prakanbi/domains/jobdynamo.com/public_html/article.php on line 23 Warning: include(): Failed opening 'component/_header.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php53/lib/php') in /home/prakanbi/domains/jobdynamo.com/public_html/article.php on line 23 Warning: include(component/_menu.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/prakanbi/domains/jobdynamo.com/public_html/article.php on line 24 Warning: include(component/_menu.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/prakanbi/domains/jobdynamo.com/public_html/article.php on line 24 Warning: include(): Failed opening 'component/_menu.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php53/lib/php') in /home/prakanbi/domains/jobdynamo.com/public_html/article.php on line 24 Warning: include(component/_banner.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/prakanbi/domains/jobdynamo.com/public_html/article.php on line 25 Warning: include(component/_banner.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/prakanbi/domains/jobdynamo.com/public_html/article.php on line 25 Warning: include(): Failed opening 'component/_banner.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php53/lib/php') in /home/prakanbi/domains/jobdynamo.com/public_html/article.php on line 25
Warning: include(component/_adminbar.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/prakanbi/domains/jobdynamo.com/public_html/article.php on line 114 Warning: include(component/_adminbar.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/prakanbi/domains/jobdynamo.com/public_html/article.php on line 114 Warning: include(): Failed opening 'component/_adminbar.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php53/lib/php') in /home/prakanbi/domains/jobdynamo.com/public_html/article.php on line 114 การพิจารณางานตามตำแหน่งงานที่ว่าง by Jobdynamo

หน้าหลัก > บทความ > การพิจารณางานตามตำแหน่งงานที่ว่าง


การพิจารณางานตามตำแหน่งงานที่ว่าง

1 september 2554 (เข้าชมแล้ว 1809 ครั้ง)


ตำาแหน่งงานว่างมีอยู่ที่ไหนจะมีความสัมพันธ์กับการที่คุณจะได้งานทำาหรือไม่ ยกตัวอย่างเช่น ในเมืองท่า จะมีงานที่เกี่ยวกับการขนส่งทางเรือ แต่คุณจะไม่ได้งานชนิดนี้ถ้าคุณพำานักอยู่ในบริเวณห่างไกลทะเล หรือในเมื่อคอมพิวเตอร์ได้กลายเป็นอุปกรณ์สามัญ งานสำาหรับคนที่มีทักษะในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ก็มีมากขึ้น การมีตำาแหน่งว่างในงานประเภทใดและว่างในจำานวนมาก
น้อยแค่ไหนจะเชื่อมโยงกับสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์และประเภทของธุรกิจที่มีอยู่ในท้องถิ่นนั้น
คุณจึงต้องเรียนรู้เกี่ยวกับงานที่มีอยู่ในพื้นที่ที่คุณพำานักอยู่ เพื่อให้ทราบว่าคุณมีโอกาสได้งานทำาสูง
ที่สุดในส่วนไหนของพื้นที่

ในทวีปเอเชีย เศรษฐกิจกำาลังเปลี่ยนแปลง ภาคเศรษฐกิจที่กำาลังเจริญเติบโตมากที่สุดในหลาย ประเทศนี้คือภาคการอุตสาหกรรม และภาคการบริการ เช่น ค้าปลีก การเงิน การโรงแรมและการท่องเที่ยว นอกจากนี้ธุรกิจภาคเอกชนกำาลังเจริญเติบโตและเข้าแทนที่หลายสายงานของภาครัฐ หลายประเทศกำาลังลดขนาดของภาครัฐลง จึงทำาให้การหางานในภาครัฐ เป็นไปได้ยากขึ้น ในขณะที่ภาคการเงินและเทคโนโลยี่สื่อสารและสนเทศกำาลังเติบโต ทำาให้มีงานดีๆ หลายงานให้ทำ

คนส่วนใหญ่ต้องการงานที่มีความมั่นคง งานที่มั่นคงนั้นคืองานที่คุณสามารถทำาเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน งานต่างๆ ในบริษัทที่มั่นคงและกำาลังเติบโต หรือในพื้นที่เศรษฐกิจที่มีการคาดการณ์กันว่าจะมีการเติบโตก็น่าจะมีความมั่นคงดี บางงาน อย่างเช่นตำาแหน่งสำาหรับแรงงานชั่วคราวจะมี
ความมั่นคงน้อย และในงานหลายประเภท เช่นงานในหน่วยงานของรัฐ อาจมีความมั่นคงน้อยลงเนื่องจากมีการจ้างงานที่ลดลงสืบเนื่องจากเหตุผลหลายประการ

โอกาสที่คุณจะสามารถเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ และมีความก้าวหน้าในงานอาจเป็นสิ่งสำาคัญสำาหรับคุณและอนาคตของคุณ นายจ้างหรือบริษัทบางแห่งจะมีการฝึกอบรมให้คุณในลักษณะทำางานไปก็
เรียนรู้ไปด้วย หรืออาจจัดอบรมให้อย่างเป็นทางการซึ่งจะทำาให้คุณได้เรียนรู้ทักษะใหม่ได้ โอกาส
การเรียนรู้อย่างเป็นทางการนี้เรียกกันว่า ให้เป็นพนักงานฝึกงาน (apprenticeship) งานบางงาน
อาจให้โอกาสสำาหรับการก้าวไปสู่ตำาแหน่งที่สูงขึ้น เช่น ผู้กำากับดูแล หรือผู้จัดการ

ที่มา : jobdynamo.com

Share |

Warning: include(component/content/articlejob2.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/prakanbi/domains/jobdynamo.com/public_html/article.php on line 139 Warning: include(component/content/articlejob2.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/prakanbi/domains/jobdynamo.com/public_html/article.php on line 139 Warning: include(): Failed opening 'component/content/articlejob2.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php53/lib/php') in /home/prakanbi/domains/jobdynamo.com/public_html/article.php on line 139