ลักษณะของนักประชาสัมพันธ์ by Jobdynamo

หน้าหลัก > บทความ > ลักษณะของนักประชาสัมพันธ์


ลักษณะของนักประชาสัมพันธ์

6 february 2555 (เข้าชมแล้ว 2729 ครั้ง)

การทำงานด้านประชาสัมพันธ์ มักจะต้องมีความเกี่ยวข้องกับผู้คนจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นบุคคลภายในองค์กร บุคคลภายนอกองค์กร สื่อมวลชน ฯลฯ  ฉะนั้นนักประชาสัมพันธ์จะต้องมีคุณสมบัติหลายประการ ดังต่อไปนี้

-    เป็นคนที่มีมนุษย์สัมพันธ์ การทำงานด้านประชาสัมพันธ์ ท่านต้องทำงานร่วมกับคนจำนวนมาก ฉะนั้นท่านต้องเป็นคนไม่ถือตัว ชอบพบปะพูดคุยกับคน มองโลกในแง่ดี รู้จักแสวงหาพวกอยู่ตลอดเวลา “ แสวงหาเพื่อนใหม่ๆ รักษาความสัมพันธ์กับเพื่อนเก่า ”
-    เป็นคนที่มีการปรับตัวกับเหตุการณ์ต่างๆได้อย่างดี นักประชาสัมพันธ์ต้องทำงานร่วมกับผู้บริหาร ทำงานร่วมกับสื่อมวลชน ทำงานร่วมกับคนในองค์กรและภายนอกองค์กร อีกทั้งจะต้องร่วมงานต่างๆ เช่น งานประจำปี งานสื่อมวลชนสัมพันธ์ งานกีฬา งานเลี้ยงงานสังสรรค์ งานเลี้ยงต้อนรับ งานเลี้ยงอำลา ของหน่วยงานหรือองค์กรทั้งภายนอกและภายใน
-   เป็นคนที่ต้องรู้จักรักองค์กร นักประชาสัมพันธ์ที่ดี เมื่อมีคนภายในและคนภายนอกพูดถึงองค์กรในด้านลบหรือได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง
-   เป็นคนที่ต้องมีความรอบรู้ ทั้งความรู้ด้านประชาสัมพันธ์และศาสตร์อื่นๆ เนื่องจากปัจจุบันเป็นยุคข้อมูลข่าวสาร ยุคของเทคโนโลยี ยุคที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ดังนั้น นักประชาสัมพันธ์ที่ดีต้องรู้จักบริโภค ข้อมูล รู้จักเรียนรู้ศาสตร์ประชาสัมพันธ์และความรู้อื่นๆ ตลอดเวลา เพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
-    เป็นคนที่ต้องมีความอดทน เลี่ยงการโต้เถียง มีการใช้ภาษาพูดหรือคำพูด ดังเช่นนักการฑูตเวลาปฏิเสธก็ควรปฏิเสธแบบ “ บัวไม่ให้ช้ำน้ำไม่ให้ขุ่น ” ไม่สร้างศัตรูหรือความขัดแย้งขึ้น
-    เป็นคนที่ต้องมีความรับผิดชอบต่องานที่ทำ  การทำงานด้านประชาสัมพันธ์ บางครั้งจำเป็นจะต้องทำนอกเวลา เช่น เมื่อมีงานเลี้ยง งานสังสรรค์ต่างๆ นักประชาสัมพันธ์จะต้องเข้าร่วม หรือ เมื่อมีเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดหมาย นักประชาสัมพันธ์จะต้องเข้าไปแก้ไขเหตุการณ์ต่างๆ ถึงแม้จะเป็นการทำงานนอกเวลาก็ตาม
-   เป็นคนมีแบบแผนหรือมีแผนงานที่ดี  นักประชาสัมพันธ์จะต้องเป็นนักบริหารภายในตนเอง กล่าวคือ ต้องเป็นคนที่ต้องรู้จักวางแผน เป็นขั้นตอน หาข้อมูล หาข้อเท็จจริงต่างๆ เพื่อมาทำแผนงานในการทำงาน ต้องรู้จักรับผิดชอบต่อตนเอง งานด้านประชาสัมพันธ์ถึงประสบความสำเร็จ
-   เป็นคนที่ต้องรู้จัก พูดและเขียน งานประชาสัมพันธ์ เป็นงานที่ต้องใช้การสื่อสารมากกว่างานประเภทอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นพิธีกร เป็นคนเขียนข่าวส่งแก่สื่อมวลชน เป็นนักจัดรายการทางวิทยุขององค์กร ฯลฯ
ฉะนั้น นักประชาสัมพันธ์ที่ดีต้องรู้จักพูด รู้จักเขียน

การจำแนกอาชีพตามบุคลิกภาพ
การจำแนกอาชีพตามบุคลิกภาพ
Working SMART (การทํางานอย่างชาญฉลาด)
Working SMART (การทํางานอย่างชาญฉลาด)

ค้นหาแง่มุมของคำว่า คน ที่มีทั้งความเหมือน และแตกต่าง ในคน(ไม่)เหมือนกัน
ค้นหาแง่มุมของคำว่า คน ที่มีทั้งความเหมือน และแตกต่าง ในคน(ไม่)เหมือนกัน

สาเหตุที่ต้องทำการพัฒนาองค์กรณ์
สาเหตุที่ต้องทำการพัฒนาองค์กรณ์
บุคลิกภาพกับการเลือกอาชีพ
บุคลิกภาพกับการเลือกอาชีพ

Read More...